Institutions | About Us | Help | Gaeilge
rian logo


Mark
Go Back
An eitic agus aeist?itic i saothar Alan Titley
Coilf?ir, M?irt?n
THESIS 9771 Is tr?chtas critice e seo ar shaothar Alan Titley, sc?ala? agus scol?ire. Ta tr? aidhm agam ann. Ar an gc?ad dul s?os, feachaim le soileiri? a dheanamh ar ?shaoldearcadh? Titley, is e sin, ar na luachanna polaiti?la agus ar na luachanna eitici?la a nochtann se ina shaothar. Sa dara h?it, feachaim lena chur chuige i leith na litr?ochta agus i leith na critice a leirmh?ni?. Ar deireadh, feachaim le hanail?s a dheanamh ar chuid de na gneithe is t?bhachta? d? chuid scr?bhneoireachta, dar liom. D?r?m go h?irithe ar na gn?ithe seo a leanas: a) an ple a dheanann se ar cheisteanna polait?ochta agus ar fhadhbanna s?isialta; b) an tuiscint at? aige ar an dea-litr?ocht; c) an c?oradh a dheanann se ar theama an fhoreigin ina shaothar; agus d) an greann garbh a chleachtann se. ?it?m nach feidir saothar Titley a thuiscint i gceart gan a sheasamh eitici?il a chur san ?ireamh. ?it?m go n-eascra?onn formh?r a shaothair, idir fhicsean, chritic agus iriseoireacht, as dha fhoinse. An chead fhoinse n? an dualgas a bhraitheann se air f?in a fheini?lacht uath?il a leiri? sa litr?ocht. An dara foinse na an dualgas a bhraitheann se air fein cosaint a dheanamh ar chearta daoine eile chun feinleirithe. Tarraing?m aird freisin ar theannas n? neamh-r?ir a bheith le sonr? ar shaothar Titley. Is eard at? i gceist leis an teannas seo n? go mb?onn Titley ag ceili?radh na scr?bhneoireachta engagee i saothair ?irithe d? chuid, agus, i saothair eile leis, go mb?onn se ag deanamh beag is fi? d?impleachta? eitici?la na litr?ochta. Is e sin, uaireanta d?r?onn se ar an gcaoi a n-imr?onn an litr?ocht tionchar ar an diosc?rsa poibl?, agus uaireanta eile tugann se le fios gur earra aeisteitice amhain i an litriocht, gur domhan ann fein e an ficsean at? ar deighilt ar fad ? ch?raim? praitici?la an tsaoil iarbh?r. Sp?onaim c?is na m?-r?ire seo i scr?bhneoireacht Titley, agus riana?m an tionchar a imr?onn s? ar a shaothar critice agus ar a shaothar ficsin.
Keyword(s): Irish & Celtic Studies, Ph.D.; Ph.D. Trinity College Dublin
Publication Date:
2012
Type: Doctoral thesis
Peer-Reviewed: Unknown
Language(s): Irish
Institution: Trinity College Dublin
Citation(s): M?irt?n Coilf?ir, 'An eitic agus aeist?itic i saothar Alan Titley', [thesis], Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2012, pp 413
Publisher(s): Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies
Supervisor(s): Mac Carthaigh, Eoin
First Indexed: 2016-09-01 05:11:04 Last Updated: 2019-11-29 06:51:00