Institutions | About Us | Help | Gaeilge
rian logo


Mark
Go Back
‘Ni bheidh uaigneas orm ann’ An aisimirce go ceantar Gaeltachta Chonamara ó 1948 go 2008: léiriu liteartha agus eitneagrafaiochta
Ní Chearbhail, Rhona
Dhirigh taighdeoirf na n-eolaiochtai sóisialta a n-aird go traidisiunta ar phróiseas na hinimirce agus is beag tagairt a rinneadh do thuras nà do mhian fillte an imirceora. Cuid làmach d ’eispéireas na himirce is ea an aisimirce, àfach, agus tà borradh tagtha faoin àbhar taighde sin le blianta beaga anuas. Ainneoin go bhfuil tireolaithe agus socheolaithe tar éis cur go mór lenàr dtuiscint ar àbhar na haisimirce Éireannai, ni thagraitear do na dùshlàin shóisialta, chulturtha agus teanga a bhi roimh imirceoiri na Gaeltachta ar an gcoigrioch nó sa bhaile iar fhilleadh dóibh. Tà luach à leagan anois ag scolàiri éagsula ar an litrfocht mar fhoinse luachmhar léargais ar an imirce Éireannach chomh maith. Nil aon scolàire tar éis anailis a dhéanamh ar an litriocht mar léiriu ar an bhfeiniméan fillte go dti seo, mar sin féin. Féachann an tràchtas seo le cuid de na beam ai sa taighde a lionadh agus cur lenàr dtuiscint ar eispéireas fìllte phobal Chonamara ó 1948 go 2008. Déantar iniuchadh ar fhoinsi liteartha agus eitneagrafaiochta an cheantair chun léargas forleathan a thabhairt ar aisimirce an phobail. Léiritear sa tràchtas na slite éagsula a ndeachaigh imirceoiri na Gaeltachta i ngleic leis na dùshlàin a cothaiodh dóibh san imirce agus san aisimirce. Cuirtear go mór lenàr dtuiscint maidir leis na claochluithe féiniulachta, cultùrtha agus sóisialta a bhi i ndàn dóibh agus teorainneacha an bhaile à dtrasnu acu. Soilsitear chomh maith a gcaidreamh leis an mbaile duchais sa tir aiochta agus sa bhaile iar fhilleadh dóibh. Is dluthchuid den imirce i an idirbheartaiocht a thiteann amach idir teanga dhuchais an imirceora agus teanga na sochai aiochta. Tà iarmhairti na teagmhàla seo le sonrù ar an bpobal Gaeltachta sa là atà inniu ann agus tà comhfheasacht na n-aisimirceoiri maidir lena gcleachtas teanga ri-thàbhachtach agus inmharthanacht na Gaeltachta à plé. Cuireann an taighde seo go mór leis an bplé sin agus solàthraionn àbhar comparàideach do staidéir eile sa ghort seo
Keyword(s): History; Irish language; Ethnicity; Identity; ethnography; emigration
Publication Date:
2013
Type: Other
Peer-Reviewed: Unknown
Contributor(s): Nic Eoin, Máirín; Denvir, Gearoid
Institution: Dublin City University
Citation(s): Ní Chearbhail, Rhona (2013) ‘Ni bheidh uaigneas orm ann’ An aisimirce go ceantar Gaeltachta Chonamara ó 1948 go 2008: léiriu liteartha agus eitneagrafaiochta. PhD thesis, Dublin City University.
Publisher(s): Dublin City University. Fiontar agus Scoil na Gaeilge
File Format(s): application/pdf
Related Link(s): http://doras.dcu.ie/22553/1/Rhona%20Ni%20Chearbhail.pdf
First Indexed: 2018-08-09 06:15:30 Last Updated: 2020-01-29 06:13:24