Institutions | About Us | Help | Gaeilge
rian logo


Mark
Go Back
Ollscoil na hAoise Seo.
Ó hUiginn, Ruairí
Is trdthuil an uain f seo le breathnu ar roinnt forbairti atd tarlaithe cheana no atd d gcur i bhfeidhm faoi ldthair san oideachas triu leibhdal in £irinn. Duine ar bith atd ag teagasc in ollscoil no i bhforas eile oideachais da leitheid le deich n6 cuig bliana ddag anuas beidh se tugtha faoi deara aige no aici go bhfuil athruithe m6ra tagtha ar an eamdil sin frd chdile. Td na hathmithe seo le sonru, cuir i gcds, i Hon agus i gcaighdedn na mac Idinn atd ag tarraingt anois ar an ollscoil; sa chdras modulach seimeastrach atd curtha i bhfeidhm i mdran gach ollscoil; san athstruchturu o bhonn atd imithe ar roinnt de na forais Idinn; agus sna sdla air sin ar fad, sa mhdadu cdatach atd tagtha ar ualach an riarachdin. Nuair a chuirtear leo seo an rachmas atd sa Hr de bharr fheabhas na heacnamaiochta agus an rdabhldid theicneolalochta a bhfuil tioncbar aige ar gach gnd de shaol an Idinn gan trdcht ar an saol m6r i gcoitinne, nior thdgtha ar dhuine a cheapadh gur institiuid de chineal eile atd san ollscoil seachas mar a bhiodh.
Keyword(s): maynooth; university; meaning and value of higher education; higher education; price
Publication Date:
2006
Type: Book chapter
Peer-Reviewed: Yes
Contributor(s): Kelly, T.A.F.
Institution: Maynooth University
Citation(s): Ó hUiginn, Ruairí (2006) Ollscoil na hAoise Seo. In: What Price the University? Perspectives on the Meaning and Value of Higher Education from the National University of Ireland, Maynooth. National University of Ireland Maynooth, Maynooth, Ireland, pp. 1-4. ISBN 0901519766
Publisher(s): National University of Ireland Maynooth
File Format(s): other
Related Link(s): http://mural.maynoothuniversity.ie/9917/1/RU-Ollscoil-2006.pdf
First Indexed: 2020-04-02 06:18:41 Last Updated: 2020-04-02 06:18:41